Tu jest logo izby.

Izba Gospodarcza Przemysłu 4.0

Świat przemysłu zmienia się z ogromną dynamiką. Rosnące i wciąz modyfikowane oczekiwania klientów, spersonalizowane zlecenia i wdrozenia nowych technologii stawiają przedsiêbiorcê w obliczu kolejnych wyzwañ.

Chcemy stworzyæ miejsce przyjazne osobom zainteresowanym zwiêkszaniem swoich zysków, lepszym wykorzystaniem posiadanych zasobów oraz zoptymalizowaniem działañ.

W naszej ocenie Izba Gospodarcza to najbardziej prestizowe i uczciwe miejsce do stworzenia takich warunków. Izby Gospodarcze z załozenia, jako organy samorządne są nastawione na reprezentowanie i dbanie o interesy podmiotów w niej zrzeszonych. Mogą z łatwością podejmowaæ inicjatywy, w których samotny przedsiêbiorca byłby skazany na porazkê.

Dzisiejszy przemysł nawet w tradycyjnych technologiach rózni siê od tego sprzed kilkudziesiêciu lat, a nawet kilkunastu. Wszystkie te zmiany wpływające na postêp procesów technologicznych oraz organizacjê ich wdrazania, juz od kilku lat noszą wspólną nazwê Przemysłu 4.0.

W dniu 10 kwietnia 2018 roku o godzinie 1400 w kapsule konferencyjnej E1 podczas Przemysłowej Wiosny w Targach Kielce, zostanie podpisany List intencyjny w celu powołania Izby Gospodarczej Przemysłu 4.0. Do współpracy zapraszamy przedstawicieli nauki, przemysłu, biznesu i administracj i pañstwowej.

Zadania Izby

 • Tworzenie atmosfery przyjaznej współdziałaniu biznesu, nauki i administracji publicznej.
 • Reprezentowanie grup interesów przed rządem, wychodzenie z inicjatywą legislacyjną.
 • Monitoring działalności ustawodawczej Sejmu.
 • Reprezentowanie członków Izby poprzez obecnośæ na wydarzeniach branzowych w kraju i zagranicą.
 • Kontaktowanie ze sobą podmiotów zrzeszonych w celu wspólnego:
  • pozyskiwania finansowania
  • prowadzenia badañ
 • Wsparcie merytoryczne członków poprzez szkolenia i konferencje tematyczne.
 • Dbanie o rzetelnośæ informacji przekazywanych mediom i rozpowszechnianych w mediach.
 • Współpraca z sektorem edukacji.
 • Budowanie relacji towarzyskich miêdzy przedsiêbiorcami.
Zapraszamy do członkostwa w gronie nowoczesnych firm i postępowych ludzi.
Kontakt: 

Treśæ listu: